POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel.22 6642116

 

 

Statut PSBUR:

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIOTERAPEUTÓW,

UZDRAWIACZY I RADIESTETÓW   (PSBUR)

W WARSZAWIE

Rozdział I


Postanowienia ogólne


# 1


Stowarzyszenie nosi nazwę : Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów, zwane w dalszych postanowieniach "Stowarzyszeniem".

# 2


Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

# 3


Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski , a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

# 4


Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

# 5


Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

# 6


Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków


Rozdział II


Cel i środki działania# 7


Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) społeczno-zawodowa integracja osób zajmujących się bioterapią, uzdra-
wianiem , radiestezją oraz działalnością o podobnym charakterze,
2) dążenie do poznania zjawisk psycho-fizycznych towarzyszących w.w. działaniom,
3) kształtowanie opinii społecznej odnośnie możliwości i celowości biote-
rapii jako czynnika terapeutycznego.


# 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) działania popularyzatorskie w kręgach medycznych osiągnięć z dziedzi-
ny bioterapii,
2) utrzymywanie kontaktów i prowadzenie wymiany doświadczeń ze stowa-
rzyszeniami i innymi organizacjami o podobnych celach działania,
3) prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej publikacje wyników badań i doświadczeń swych członków, a także przedruki materiałów i wyda-
wnictw krajowych i zagranicznych,
4) konsultacja i współpraca ze środowiskami lekarskimi,
5) teoretyczne i praktyczne szkolenie członków w dziedzinach objętych działalnością statutową Stowarzyszenia.


Rozdział III# 9


1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1) zwyczajnych,
   2) kandydatów,
   3) honorowych,
   4) wspierających.
2.Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy.

# 10


1.Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs z zakresu bioterapii, uzdrawiania, radiestezji lub o zbliżonym chara-
kterze i odbyła jednoroczny staż kandydacki w Stowarzyszeniu realizując jego zadania statutowe ( w szczególnie uzasadnionych przypadkach o członkostwie decyduje decyzja większości członków Zarządu ).
2.W wyjątkowych wypadkach okres kandydowania może być skrócony lub przedłużony uchwalą Zarządu na okres ustalony w tej uchwale.
3.Osoba, która przez okres co najmniej 2 lat należała do innych organizacji społecznych o podobnym profilu działania może być zwolniona od obowią-
zku odbycia stażu kandydackiego.
4.Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami Stowarzy-
szenia i nie dotyczą ich punkty w.w. (1,2,3).

# 11


Członkiem kandydatem może być osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs bioterapii, uzdrawiania, radiestezji (w Polsce lub innych krajach ) i zamierza aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz jest rekomendowa-
na przez dwóch członków Stowarzyszenia.

# 12


Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i kandydatów następuje na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu, który w tej sprawie podejmuje uchwałę.

# 13


1.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urze-
czywistnianiu celów statutowych Stowarzyszenia.
2.Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

# 14


1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która pragnie wspierać działalność Towarzystwa.
2.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

# 15


1.Członek zwyczajny ma prawo:
   1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
   2) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
   3) zabierać głos i przedkładać postulaty w sprawach dotyczących działa-
    lności Stowarzyszenia,
   4) korzystać z uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.
2.Członkowie: kandydaci, honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.

# 16


1.Członkowie zwyczajni i kandydaci mają obowiązek:
   1) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia,
   2) przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia,
    regulaminów wewnętrznych i kodeksu etyki zatwierdzonego przez
    Walne Zebranie
   3) referować na zebraniach wyniki badań i doświadczeń,
   4) regularnie opłacać składki członkowskie.
2.Członkowie honorowi nie opłacają składki członkowskiej.

# 17


Członkowstwo wygasa poprzez:
   1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie po uprzednim uregu-
   lowaniu zaległych składek członkowskich,
   2) skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu
   niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
   pomimo pisemnego upomnienia,
   3) wykluczenie z mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku
   istotnego naruszenia norm prawnych lub etycznych, a także za
   działalność na szkodę Stowarzyszenia.

# 18


1.Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia i od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
2.Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia


# 19


1.Władzami Stowarzyszenia są:
   1) Walne Zebranie ( Zebranie Delegatów ),
   2) Zarząd,
   3) Komisja Rewizyjna,
   4) Sąd Koleżeński.
2.Kadencja trwa 4 lata.
3.Członek zwyczajny może być wybierany tylko do jednego organu Stowarzyszenia.

A. Walne Zebranie


# 20


1.Walne Zebranie jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.
2.Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.# 21


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1) uchwalanie programów i kierunków działania Stowarzyszenia,
   2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
   Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
   3) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
   4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
   5) uchwalanie zmian statutu,
   6) uchwalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
   7) nadawanie godności członka honorowego,
   8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Kole-
   żeńskiego o wykreśleniu lub wykluczeniu z listy członków
   9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu ze związku
   stowarzyszeń oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
   10) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd,
   Komisje Rewizyjna, Sąd Koleżeński lub członków Stowarzyszenia.

# 22


Walne Zebranie zwoływane jest:
   1) wyborcze - raz na 4 lata,
   2) sprawozdawcze - raz w roku.

# 23


1.Walne Zebranie zwołuje Zarząd w ciągu pierwszego kwartału roku kalendarzowego.
2.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy a także na żądanie:
- Komisji Rewizyjnej
- przynajmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3.Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4.W przypadku, o którym mowa w ustawie 2, Walne Zebranie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia żądania.


# 24


O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

# 25


1.Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim - bez względu na liczbę obecnych, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
2.W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Stowarzyszenia, w czasie trwania kadencji, Władze te mogą dokoptować nowych członków do liczby nie większej niż 1/3.


# 26


1.W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 400 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych przez członków zwyczajnych zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia w ilości 1 delegat na 5 członków.
2.Do zebrania Delegatów stosuje się wszystkie przepisy dotyczące kompetencji i procedury Walnego Zebrania.

B. Zarząd


# 27


Zarząd Stowarzyszenia składa się do 8 członków wybranych przez Walne Zebranie.
Z tytułu sprawowanej funkcji w skład Zarządu wchodzą kierownicy jednostek organizacyjnych działających w ramach Stowarzyszenia.

# 28


Do zakresu działalności Zarządu należy:
   1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
   Walnego Zebrania i postanowieniami statutu,
   2) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz
   zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
   3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
   4) powoływanie i rozwiązywanie działających w ramach Stowarzyszenia
   jednostek organizacyjnych,
   5) zwoływanie Walnego Zebrania,
   6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
   7) przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych, kandydatów i
   wspierających,
   8) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości
   innych władz.


# 29


1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.


# 30


1.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika - tworzą oni Prezydium Zarządu.
2.Prezydium Zarządu w szczególności:
- organizuje prace Zarządu,
- opracowuje projekty planów pracy Zarządu,
- opracowuje projekty innych uchwał Zarządu.
C. Komisja Rewizyjna


# 31


1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

# 32


Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
   1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki
   finansowej Stowarzyszenia,
   2) kontrola opłacania składek członkowskich,
   3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działa-
   lności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu
   Zarządowi,
   4) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności
   Stowarzyszenia.

# 33


1.Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
2.W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną poważnych uchybień w działalności Zarządu może ona zażądać zwołania w trybie pilnym nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3.Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.


D. Sąd Koleżeński


# 34


1.Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2.Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

# 35


Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
   1) orzekanie w sprawach zarzutów dotyczących etyki członków w
   zakresie ich działalności terapeutycznej i statutowej,
   2) rozstrzyganie sporów między członkami powstałych w związku z ich
   przynależnością do Stowarzyszenia.

# 36


1.Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
   1) upomnienie,
   2) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,
   3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2.Sąd Koleżeński może orzec ogłoszenie sentencji w wydawnictwie Stowarzyszenia.Rozdział V


# 37


Majątek Stowarzyszenia stanowią:
   1) wpływy z wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń,
   2) wpływy z działalności statutowej,
   3) spadki, zapisy, darowizny,
   4) dotacje.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są : skarbnik i jeden z upoważnionych członków Zarządu.

# 38


Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.


Rozdział VI


Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


# 39

1.Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony Majątek Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Home ] Up ] Deklaracja ]

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: marca 22, 2016 (opracowanie RRUlman)